polityka prywatności

I.
Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację JAGODA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czysta 7/7, 50-013 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń i fundacji KRS pod numerem 0000342831 (zwana dalej „Fundacją”), która stanie się Administratorem tych danych.

II.
Fundacja JAGODA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Prezes Zarządu Fundacji Elżbieta Sipa-Pachota. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail kontakt@fundacja-jagoda.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Fundacji JAGODA, ul. Czysta 7/7, 50-013 Wrocław.

III.
Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz podstawie prawnej:

a) weryfikacji wniosku o objęcie pomocą Fundacji (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy / porozumienia z Fundacją),

b) w przypadku podjęcia z Fundacją współpracy, w tym zawarcia porozumienia, w celach realizacji porozumienia (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy / porozumienia),

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. a),

d) obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy podatkowe oraz ustawa o fundacjach),

e) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, a mianowicie podejmowanie kontaktu z wnioskodawcami, beneficjentami, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Fundację, w celu ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności Fundacji, marketingu bezpośredniego (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV.
Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) w związku z weryfikacją wniosku o objęcie pomocą Fundacji – przez okres 1 miesiąca,

b) w przypadku podjęcia z Fundacją współpracy / zawarcia porozumienia – przez okres trwania współpracy / do czasu rozwiązania porozumienia,

c) w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych – przez okres 5 lat + bieżący rok kalendarzowy,

d) w związku z obroną i dochodzeniem roszczeń w ramach prowadzonej przez Fundację działalności – przez okres 6 lat licząc od dnia zakończenia z Fundacją współpracy,

e) w przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

V.
Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie członkowie organów Fundacji, upoważnieni pracownicy / współpracownicy i wolontariusze Administratora. Odbiorcą danych osobowych mogą być również upoważnieni pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Fundacji (np. usługi księgowe i prawnicze), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fundacją wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji.

VI.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Fundacja informuje, że ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO), otrzymywania kopii danych (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO) – o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania; ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Fundacji JAGODA (na podstawie art. 21 RODO). Ponadto przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych VII. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie beneficjentowi usług Fundacji. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika / współpracownika Fundacji.